Aktiv

  • 0

Në pushim

  • 0

Në dalje zyrtare

  • 0
Punonjësi Hyrja në punë Në pushim Në dalje zyrtare Përfundoi
Punonjësi Hyrja në punë Total pushim Dalje zyrtare Përfundoi


Filtro raportin


ZGJEDHE PERIUDHEN KOHORE

Punonjësi Sektori Hyrja në punë Data


Filtro raportin


ZGJEDHE PERIUDHEN KOHORE

Punonjësi Sektori Dita Data Në pushim


Filtro raportin


ZGJEDHE PERIUDHEN KOHORE

Rid Emri Koha Veprimi Data Foto Lokacioni Adresa


Filtro raportin


ZGJEDHE PERIUDHEN KOHORE

Punonjësi Hyrja në punë Në pushim Në dalje zyrtare Përfundoi Orët Overtime OretMungese Data


Filtro raportin


ZGJEDHE PERIUDHEN KOHORE

Punonjësi Orët Overtime OretMungese